View Full Version: DANH BẠ WEB CÁC CÔNG TY

-:*:-Vuontaongo > -:*:- ĐỊA CHỈ WEB HAY -:*:- > DANH BẠ WEB CÁC CÔNG TY


Title: DANH BẠ WEB CÁC CÔNG TY


songoku - May 3, 2005 10:03 AM (GMT)
Đây là tổng hợp một số trang web của các công ty lớn nhỏ ở VN. Có thể c̣n thiếu nhiều. Các bạn có thể thêm vào cho phong phú nhé :
[DOHTML]<A href="http://www.cocacola.com/"
target=_blank>CocaCola</A><BR>
<A href="http://www.tigerbeer.com/"
target=_blank>Tigerbeer*</A><BR>
<A href="http://www.pepsi.com/"
target=_blank>Pepsi*</A> <BR>
<A href="http://www.fanta.com/"
target=_blank>Fanta*</A><BR>
<A href="http://www.tide.com/"
target=_blank>Tide*</A><BR>
<A href="http://www.fujifilm.com.vn/"
target=_blank>Fuji Film Viet Nam</A> <BR>
<A
href="http://www.clear-elida.com/" target=_blank>Clear - Elida
Paris</A><BR><A href="http://dcs.honda.com.vn/" target=_blank>Công
ty Honda Việt Nam</A><BR>
<A href="http://www.suzuki.com.vn/"
target=_blank>Công ty Suzuki Việt Nam</A> <BR>
<A
href="http://www.yamaha-motor.com.vn/" target=_blank>Công ty Yamaha
Motor ViệtNam</A><BR>
<A href="http://www.toyotavn.com.vn/"
target=_blank>Công ty Toyota Việt Nam</A><BR>
<A
href="http://www.fimexco.com.vn/" target=_blank>Công ty FIMEXCO</A>
<BR><A href="http://www.vinhtrapottery.com/" target=_blank>A
Manufacturer of pottery in VN</A><BR>
<A
href="http://www.vihem.com.vn/" target=_blank>Công ty che tao máy
dien Viet Hung</A> <BR>
<A href="http://www.saonam.com/"
target=_blank>Công ty Sao Nam</A><BR>
<A
href="http://www.webtnl.com/" target=_blank>the handicrafts
manufacturer and exporter</A><BR>
<A
href="http://adahp.topcities.com/" target=_blank>Dnghiep quang cao
Anh dao - Hai Phong</A> <BR>
<A href="http://www.gltec.com/"
target=_blank>Quảng cáo - gltec</A><BR>
<A
href="http://tranle-handicraft.com/" target=_blank>sell vietnam silk
products, tranle-handicraft</A><BR>
<A
href="http://www.vietfrachtdad.com.vn/" target=_blank>Công ty dich
va van tai Đà Nang</A> <BR>
<A href="http://www.tranaco.com.vn/"
target=_blank>Công ty Dich vu Van tai Sài G̣n </A><BR>
<A
href="http://www.tmtrans.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Thuong
mai và Van tai </A><BR>
<A href="http://www.hascom.com.vn/"
target=_blank>C ty van tai bien &amp; thuong mai Hà Tinh</A> <BR>
<A
href="http://www.vietranstimex.com.vn/" target=_blank>Công ty van
tai II</A><BR><A href="http://www.ntb.com.vn/" target=_blank>Cty Van
tai TM-DV Nam Trung Bac</A><BR>
<A
href="http://www.danangpt.vnn.vn/anhduc" target=_blank>TM và DV
ngành anh</A> <BR>
<A href="http://www.vilaf.com.vn/"
target=_blank>Cty TNHH tư vấn pháp luật</A> <BR>
<A
href="http://www.vinastarmotors.com.vn/" target=_blank>C ty liên
doanh san xuat ô tô ngôi sao</A><BR>
<A
href="http://www.pacificairlines.com.vn/" target=_blank>Hăng hàng
không PacificAirlines </A><BR>
<A
href="http://www.singaporeair.com.vn/" target=_blank>Van pḥng dei
dien hăng hàng không Singapore</A> <BR>
<A
href="http://www.vietnamairlines.com/" target=_blank>Vietnam
Airlines</A><BR><A href="http://www.saxco.com.vn/" target=_blank>Cty
công nghiep và xây dung Sài G̣n </A><BR>
<A
href="http://www.tanmaipaper.com.vn/" target=_blank>Công ty giay Tân
Mai </A><BR><A href="http://www.micco.com.vn/" target=_blank>Công ty
Hoá chat My</A><BR>
<A href="http://www.donasand.com.vn/"
target=_blank>Công ty khai thác cát Đong Nai</A> <BR>
<A
href="http://www.dapcauglass.com.vn/" target=_blank>Công ty kính Đáp
Cuu </A><BR>
<A href="http://www.sonhaiphong.com.vn/"
target=_blank>Công ty Son Hai Pḥng</A><BR>
<A
href="http://www.vieta.com.vn/" target=_blank>Công ty thuong mai
Viet á</A><BR><A href="http://www.vietstone.com.vn/" target=_blank>C
ty Công nghiep dá xây dung VN</A><BR>
<A
href="http://www.dongagroup.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Đông
Á </A><BR><A href="http://www.hanshinvn.com/" target=_blank>Cty TNHH
Han Sinh</A><A href="http://www.sannam.com.vn/" target=_blank>Công
ty TNHH Sannam</A><BR>
<A href="http://www.leban.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Thuong mai Lê Ban</A> <BR>
<A
href="http://www.vinapco.com.vn/" target=_blank>Công ty xang dau
Hàng không</A><BR>
<A href="http://www.bmc1.com.vn/"
target=_blank>Tong công ty vat lieu Xây dung so 1</A><BR>
<A
href="http://www.rigmr.org.vn/" target=_blank>Vien Nghiên cuu Đia
chat và Khoáng san</A><BR>
<A href="http://www.scalewatcher.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Scalewatcher Viet Nam</A> <BR>
<A
href="http://www.myford.ford.com.vn/" target=_blank>Chu xe Ford
</A><BR><A href="http://www.samco.com.vn/" target=_blank>Công ty Co
khí ôtô Sài G̣n</A> <BR>
<A href="http://www.vinafco.com/"
target=_blank>Cty dich vu co phan dich vu van tai TW</A>
<A
href="http://www.kia.com.vn/" target=_blank><BR>Công ty KIA Viet Nam
</A><BR><A href="http://www.thanhlong.com.vn/" target=_blank>Cty
thuong mai và dich vu Thành Long</A> <BR>
<A
href="http://www.goldenrice.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Cao
Su Nhua Lúa Vàng</A> <BR>
<A href="http://www.sunnytrans.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Quang Hung</A> <BR>
<A
href="http://www.anhduong.com.vn/" target=_blank>C ty Thuong mai van
tai ánh Duong</A> <BR>
<A href="http://www.technoimport.com.vn/"
target=_blank>Cty XNK thiet bi toàn bo và ky thuat</A> <BR>
<A
href="http://www.hpshipchanco.com.vn/" target=_blank>Cty T àu bien
TMDL&amp;DV Hai Pḥng </A><BR>
<A href="http://www.gagiapbat.com.vn/"
target=_blank>Ga Giáp bát</A> <BR>
<A
href="http://www.toanthien.com/" target=_blank>HYUNDAI VIETNAM
</A><BR><A href="http://www.vr.com.vn/" target=_blank>Liên hiep
duong sat Viet Nam</A> <BR>
<A href="http://www.ami.com.vn/"
target=_blank>AMI Computer Limited </A><BR>
<A
href="http://www.one.com.vn/" target=_blank>Co phan thuong mai và
Công nghe </A><BR>
<A href="http://www.vietsoftonline.com.vn/"
target=_blank>Công nghiep phan mem Viet Nam</A><BR>
<A
href="http://www.ct-in.com.vn/" target=_blank>Cty Co phan V thông T
hoc Buu dien</A><BR>
<A href="http://www.tinhvan.com.vn/"
target=_blank>Công ty công nghe tin hoc Tinh Vân</A> <BR>
<A
href="http://www.elcom.com.vn/" target=_blank>Cty dau tu phát trien
c nghe Vien thông</A><BR>
<A href="http://www.vietnamit.com/"
target=_blank>Công ty Phát trien công nghe AV Land</A><BR>
<A
href="http://www.inter-soft.com.vn/" target=_blank>Công ty phát
trien phen mem quoc te</A><BR>
<A href="http://www.ssp.com.vn/"
target=_blank>Công ty Tin hoc Sài G̣n</A> <BR>
<A
href="http://www.cic.com.vn/" target=_blank>Công ty Tin hoc Xây
dung</A><BR><A href="http://www.htc.com.vn/" target=_blank>Công ty
TNHH Hà Thong</A> <BR>
<A href="http://www.smt.com.vn/"
target=_blank>Cty thuong mai dich vu Sinh Minh</A> <BR>
<A
href="http://www.visc-network.com/" target=_blank>Cty Phát trien
phan mem -VISC</A><BR>
<A href="http://www.tmasolutions.com/"
target=_blank>Doanh nghiep tu nhân Tuong Minh</A> <BR>
<A
href="http://www.bscsoft.com.vn/" target=_blank>C ty phan mem ho tro
d nghiep(BSC)</A><BR>
<A href="http://www.tvc.com.vn/"
target=_blank>Công ty thuong mai dien tu TVC</A> <BR>
<A
href="http://www.vidc.com.vn/" target=_blank>Cty TNHH Phát trien
thông tin(IDC).</A><BR>
<A href="http://www.triduc.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Trí Đuc </A><BR>
<A
href="http://www.fimexco.com.vn/" target=_blank>Công ty
FIMEXCO</A><BR>
<A href="http://www.hoangquan.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Hoàng Quân</A> <BR>
<A
href="http://www.scg.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH SCG
</A><BR><A href="http://www.vietlaw.com.vn/" target=_blank>Cty tu
van Pháp luat và Kinh te Viet</A><BR>
<A
href="http://www.elcom.com.vn/" target=_blank>Công ty Đau tu Phát
trien Công ngheĐien tu Vien thông</A><BR>
<A
href="http://www.idcvn.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Phát
trien Tin hoc IDC</A><BR>
<A href="http://www.tana.com.vn/"
target=_blank>Cong ty TNHH TANA</A> <BR>
<A
href="http://www.vkx.com.vn/" target=_blank>Cty liên doanh thiet bi
tong dài</A><BR><A href="http://basao.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Tân Đông Minh </A><BR>[/DOHTML]

songoku - May 3, 2005 10:05 AM (GMT)
và tiếp theo
[dohtml]<A href="http://www.vnpt.com.vn/"
target=_blank>Tong công ty Buu chính Vien thông Viet Nam<BR></A>
<A
href="http://www.vinafor.com.vn/" target=_blank>Tong Công ty Lâm
nghiep Viet Nam </A><BR>
<A href="http://www.visalco.com.vn/"
target=_blank>Tong công ty muoi Viet Nam</A> <BR>
<A
href="http://www.viglacera.com.vn/" target=_blank>Tong công ty thuy
tinh và gom xây dung </A><BR>
<A href="http://www.petrolimex.com.vn/"
target=_blank>Tong Công ty Xang dau Viet Nam </A><BR>
<A
href="http://www.vinatex.com/" target=_blank>Tong Cty det may VN
</A><BR>
<A href="http://www.vietnamtourism.gov.vn/"
target=_blank>Tong cuc du lich </A><BR>
<A
href="http://www.fistenet.gov.vn/" target=_blank>TT Thông tin KHKT
&amp; KT Thuy san</A> <BR>
<A href="http://mekongcontrol.com/"
target=_blank>Công ty giám dinh MEKONG<BR></A>
<A
href="http://www.isezipper.com.vn/" target=_blank>Công ty Vat lieu
May Nha Trang</A> <BR>
<A href="http://www.bitis-vn.com/"
target=_blank>Cty san xuat hàng tiêu dùng B́nh Tiên</A><BR>
<A
href="http://www.ductrung.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Đuc
Trung 2</A><BR>
<A href="http://www.regency.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Khai Hoàn</A><BR>
<A
href="http://www.lanhanhco.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH San
xuat Thuong mai Dich vu Lan Huynh </A><BR>
<A
href="http://www.vinhtrinh.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Vinh
Trinh</A><BR>
<A href="http://www.medicare.com.vn/"
target=_blank>Công ty Medicare </A><BR>
<A
href="http://www.advertisingvn.com/" target=_blank>Công ty quang cáo
và hoi cho thuong mai Viet My -VINATAFS</A> <BR>
<A
href="http://www.xunhasaba.com.vn/" target=_blank>Công ty
Xuhasaba</A><BR>
<A href="http://www.hanoishop.com/"
target=_blank>Cua hàng và Cua hieu tai Hà Noi</A> <BR>
<A
href="http://www.casum.com.vn/" target=_blank>Công ty Cao su màu
</A><BR><A href="http://www.hanshoes.com.vn/" target=_blank>Công ty
Da giay Hà Noi</A> <BR>
<A href="http://www.hanosimex.com.vn/"
target=_blank>Công ty Det-May Hà Noi</A><BR>
<A
href="http://www.legamex.com.vn/" target=_blank>Cty Giày da &amp;
May mac - Legamex</A> <BR>
<A href="http://www.saomaidt.com.vn/"
target=_blank>Công ty may co phan Sao Mai </A><BR>
<A
href="http://www.dongthinh.com.vn/" target=_blank>Công ty may Đong
Thinh</A> <BR><A href="http://www.nagaco.com.vn/" target=_blank>Công
ty may Nam Đinh - Nagaco</A><BR>
<A href="http://buttondaido.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH DAI DO Viet Nam </A><BR>
<A
href="http://www.midaco.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Minh Đat
</A><BR><A href="http://www.vietvuong.com.vn/" target=_blank>Cty
TNHH Viet Vuong</A> <BR>
<A href="http://www.handbag.com.vn/"
target=_blank>The CatWalk - Túi xách Viet Nam </A><BR>
<A
href="http://www.ascsilk.com/" target=_blank>To tom á Châu
</A><BR><A href="http://www.vinatex.com/" target=_blank>Tong Cty det
may VN</A><BR><A href="http://www.andersen.com/" target=_blank>Công
ty TNHH Andersen Vietnam</A><BR>
<A
href="http://www.deloitte.com.ap/" target=_blank>Công ty Deloitte
Touche Tomatsu</A><BR>
<A href="http://www.pwcglobal.com/"
target=_blank>Công ty Price water housecooper</A><BR>
<A
href="http://www.fts.com.vn/" target=_blank>Công ty bang hieu dich
vu quang cáo</A><BR>
<A href="http://www.hqvision.com.vn/"
target=_blank>Công ty Hanh Quang tam nh́n</A><BR>
<A
href="http://www.goldsun.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Mat
troi vàng</A><BR><A href="http://www.haviet.com/" target=_blank>Công
ty DL-TM-QC Hà Viet</A><BR>
<A href="http://www.appealing_gift.com/"
target=_blank>Công ty Vui TNHH<BR></A>
<A
href="http://www.intertec.dk/" target=_blank>Công ty Intertec
contracting A/S -VPĐD<BR></A>
<A href="http://www.trane.com/"
target=_blank>Công ty Trane -VPĐD<BR>Công ty Tat Đat TNHH</A><BR>
<A
href="http://www.sedonahotel.com.sg/" target=_blank>Can ho Sedona
Suite Hà Noi<BR></A>
<A href="http://www.goldenlodge.com.vn/"
target=_blank>Công ty Biet thu Vàng</A><BR>
<A
href="http://www.sunfower.com.vn/" target=_blank>Tong cty Huong
Duong làng Quoc Te<BR></A>
<A
href="http://www.saigonkygarden.com.vn/" target=_blank>Công ty vuon
thiên dàng Sài G̣n TNHH</A><BR>
<A
href="http://www.saigonvilagegarbolino.com.vn/" target=_blank>Công
ty làng Sài G̣n TNHH</A><BR>
<A href="http://www.the_ascott.com/"
target=_blank>Công ty Somerset TP Ho Chí Minh</A><BR>
<A
href="http://www.hunglonggallery.com/" target=_blank>Công ty Hung
Long TNHH- Chi nhánh</A><BR>
<A href="http://www.handicraftscan.com/"
target=_blank>Công ty co kim My Nghe</A><BR>
<A
href="http://www.siscovn.com/" target=_blank>Công ty Vinh Son Co
phan</A><BR><A href="http://www.mitivn.com/" target=_blank>Công ty
Minh Tien may túi sách</A><BR>
<A href="http://www.newsky-e.com/"
target=_blank>Công ty Tân Thiên - San xuat TM-DV</A><BR>
<A
href="http://www.hcmpt.vnn.vn/ktecho" target=_blank>DNTN thuong mai
thiêt bi ky thuat</A><BR>
<A href="http://www.outstorce.com/"
target=_blank>Công ty Tân Đông Duong</A><BR>
<A
href="http://www.flowquip.com.vn/" target=_blank>Công ty Flowquip
VPĐD</A><BR><A href="http://www.vst.com/" target=_blank>Công ty Viet
Sáng Tao</A><BR><A href="http://www.vietha.com/" target=_blank>Công
ty TNHH Viet Hà</A><BR>
<A href="http://www.siemen.com.vn/"
target=_blank>Công ty SIEMEN AG VIET NAM</A><BR>
<A
href="http://www.omron-ap.com/" target=_blank>Công ty Omron Asia
Pacific VPĐD</A><BR><A href="http://www.abb.com/" target=_blank>Công
ty ABB TNHH Công nghiep</A><BR>
<A href="http://www.kito.co.jp/"
target=_blank>Công ty kinh doanh thiet bi công nghiep</A><BR>
<A
href="http://www.thienhoa.com/" target=_blank>Công ty Thiên Hoàng
TNHH thuong mai</A><BR>
<A href="http://www.songhang.com.vn/"
target=_blank>Công ty Song Hang TNHH thuong mai</A><BR>
<A
href="http://www.tinet.com/" target=_blank>Công ty phát hàng sách Tp
Ho Chí Minh</A><BR>
<A href="http://www.maunsell.com/"
target=_blank>Công ty Mausell Viet Nam</A><BR>
<A
href="http://www.pagekirkland.com/" target=_blank>Cty PageKirkland
Parrtnership-VPĐD</A><BR>
<A href="http://www.tadcompany.com/"
target=_blank>Công ty TAD TNHH tu van thiet ke</A><BR>
<A
href="http://www.tttcompany.com/" target=_blank>Cty Trung Thông k
sát - t ke- xây dung</A><BR>
<A href="http://www.taicera.com/"
target=_blank>Công ty Taicera Công nghiep gom su</A><BR>
<A
href="http://www.thg.com.vn/" target=_blank>Công ty Thái Hà TNHH
Đá</A><BR><A href="http://www.himlam.com/" target=_blank>Công ty Him
Lam TNHH thuong mai</A><BR>
<A href="http://www.vabis.com/"
target=_blank>Cty Hung Lam TNHH t mai - xây dung</A><BR>
<A
href="http://www.dzungsrt.com/" target=_blank>Công ty tu van
TNHH</A><BR>
<A href="http://www.investconultgroup.com/"
target=_blank>Cty tu van dau tu &amp; chuyen giao c nghe</A><BR>
<A
href="http://www.cinet.vnnews.com/" target=_blank>C ty liên doanh SX
nút nhua Viet Thuan</A><BR>
<A
href="http://www.hyperionphottonics.com/" target=_blank>Công ty
Hyperion photonics VN TNHH</A><BR>
<A href="http://www.vietcans.com/"
target=_blank>Công ty Viet Can liên doanh</A><BR>
<A
href="http://www,namvietceramic.com.vn/" target=_blank>XN Nam Viet
hàng thu công my nghe</A><BR>
<A href="http://wwwfuhaco.com/"
target=_blank>Công ty Phuong Hanh TNHH</A><BR>
<A
href="http://wwww.postdirect.com/" target=_blank>Công ty post
Direct</A><BR>
<A href="http://www.saigonpottery.com/"
target=_blank>DNTN Saiga gom su</A><BR>
<A
href="http://www.tds_ceramic.com/" target=_blank>Công ty Tâm Dúng
TNHH thuong mai</A><BR>
<A href="http://www.sellchemical.com/"
target=_blank>Công ty Sell hoá chat Viet Nam</A><BR>
<A
href="http://www.adtdecoration.com/" target=_blank>Công ty ADT trang
trí noi that<BR></A>
<A href="http://www.globaldesgnsupport.com/"
target=_blank>Hăng Global Dessign Support</A><BR>
<A
href="http://www.dragoncapital.com/" target=_blank>Công ty Dragon
Capital</A><BR>
<A href="http://www.saigonsouth.com/"
target=_blank>Công ty Phú My Hung Liên doanh</A><BR>
<A
href="http://www.jewelry_pnj.com/" target=_blank>Công ty vàng bac dá
quư Phú Nhuan</A><BR><A href="http://www.sjcvn.com/" target=_blank>C
ty vàng bac dá quư thanh pho HCM<BR></A>
<A
href="http://www.dieathlmkeller.com/" target=_blank>Công ty
Dietthelm TNHH -CN</A><BR>
<A href="http://www.sunwah-tower.vnn.vn/"
target=_blank>Công ty Sun wah -Fimeco liên doanh</A><BR>
<A
href="http://www.norfoldgroup.com/" target=_blank>Công ty Norfolk
tap doàn phát trien</A><BR>
<A
href="http://www.phathanhbao.webinvietnam.com/" target=_blank>Công
ty co phan phát hành Ba sao</A><BR>
<A
href="http://www.toyotagiaiphong.com.vn/" target=_blank>Công ty ky
nguyên moi liên doanh ÔTÔ</A><BR>
<A href="http://www.asianmine.com/"
target=_blank>Công ty tài nguyên thiên nhiên Châu á</A><BR>
<A
href="http://www.nestle.com/" target=_blank>Công ty Nestle Viet
Nam</A><BR><A href="http://www.quocthai.com.vn/" target=_blank>Co so
Quoc Thái </A><BR>
<A href="http://www.30-4glai-timber.com/"
target=_blank>Công ty Gia lai 30-4</A> <BR>
<A
href="http://www.hoathanh.com/" target=_blank>Công ty Hoà Thành
</A><BR><A href="http://www.rattanvina.com.vn/" target=_blank>Công
ty Rattan Vina</A> <BR>
<A href="http://www.thanhduc.com.vn/"
target=_blank>Công ty Thanh Đuc</A><BR>
<A
href="http://www.worldgems.com.vn/" target=_blank>Công ty The
Gioi</A><BR><A href="http://www.vifia.com.vn/" target=_blank>Công ty
thu công my nghe VIFIA</A> <BR>
<A
href="http://www.phuonghoa.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Gom
su Phuong Hoa</A><BR>
<A href="http://www.thanhduc.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Thành Đoc</A> <BR>
<A
href="http://www.triduc.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Trí
Đuc</A> <BR><A href="http://www.vnt.com.vn/" target=_blank>Công ty
TNHH VNT</A> <BR>
<A
href="http://www.fpt.vn/advertising/companies/tocontap/"
target=_blank>Công ty XNK tap pham Hà Noi - TOCONTAP</A> <BR>
<A
href="http://www.hamico.com.vn/" target=_blank>Cty TNHH xuat khau
gom su Bát tràng</A> <BR>
<A href="http://www.duyenhai.com.vn/"
target=_blank>Doanh nghiep tu nhân Duyên Hai</A> <BR>
<A
href="http://www.huyhuongceramic.com/" target=_blank>Gom su Huy
Huong </A><BR>
<A href="http://www.muilau-ceramics.com/"
target=_blank>Hàng thu công mi nghe</A> <BR>
<A
href="http://www.viet-lacquerware.com/" target=_blank>lacquerware,
rattan bamboo</A> <BR>
<A href="http://www.phuctinsilksilver.com/"
target=_blank>Phúc Tin shop</A><BR>
<A href="http://www.soc-vn.com/"
target=_blank>Saigon Orchidex</A><BR>
<A
href="http://www.craftnt.com/" target=_blank>Thu công mi nghe Nguyen
Trai</A> <BR>
<A href="http://www.tienphuong.com.vn/"
target=_blank>Tien Phuong Bamboo &amp; Rattan of VietNam</A>
<A
href="http://www.tienphuong.com.vn/" target=_blank>Hop tác CN Mây
Tre Đan Xuất khẩu Tiên Phương I</A> <BR>
<A
href="http://trade.fpt.vn/adv/tocontap" target=_blank>Tocontap Hanoi
Branch in HCMC</A><BR>
<A href="http://www.vannam.com/"
target=_blank>Van Nam Arts &amp; Crafts </A><BR>
<A
href="http://www.vlcrafts.com/" target=_blank>VLCRAFTS </A><BR>
<A
href="http://ngocson.com.vn/" target=_blank>Xí nghiệp Mây tre Ngoc
Sơn</A><BR><A href="http://www.haichau.com.vn/" target=_blank>Công
ty Bánh kẹo Hải Châu </A><BR>
<A href="http://www.huda.com.vn/"
target=_blank>Công ty Bia Hơi</A> <BR>
<A
href="http://www.khanhhoisugar.com.vn/" target=_blank>Công ty Đường
Khánh Hội</A> <BR>
<A href="http://www.giabaohd.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Gia Bao</A><BR>
<A
href="http://www.maianhdairyfood.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH
Thuong mai Mai Anh </A><BR>
<A href="http://www.sweeties.com.vn/"
target=_blank>C ty Thương mại và dich vụ Kim Linh</A> <BR>
<A
href="http://www.vissan.com.vn/" target=_blank>Công ty Việt Nam
VISSAN</A> <BR>
<A href="http://www.danhthanh.com.vn/"
target=_blank>Đanh Thanh -VIKODA</A> <BR>
<A
href="http://www.lanhuong.tk/" target=_blank>Hăng Lan Huong
</A><BR><A href="http://www.nanafood.com/" target=_blank>Na Na
Food</A> <BR><A href="http://www.songngu.com/" target=_blank>Song
Ngu Seafood Restaurant</A> <BR>
<A href="http://www.dumex.com.vn/"
target=_blank>Van pḥng dai dien Cty International Nutrition Co</A>
<BR><A href="http://www.vnsteel.com/" target=_blank>Vietnam Steel
Comp</A> <BR><A href="http://www.vnsteel.com/" target=_blank>Food
Mart Co</A><BR>[/dohtml]

songoku - May 3, 2005 10:07 AM (GMT)
tiếp theo

[dohtml]<A href="http://www.asifoodco.com/"
target=_blank>Asia Food Industry Co., Ltd</A><BR>
<A
href="http://www.foocosa.com.vn/" target=_blank>Food Company of HCM
(Foocosa)</A><BR>
<A href="http://www.vifon-acecook.com/"
target=_blank>Vifon Acecook</A><BR>
<A
href="http://www.tuyenkyfoods.com/" target=_blank>Tuyen Ky Food Co.,
Ltd</A><BR><A href="http://www.thienhuong.com/" target=_blank>Thiên
Hương Food Company</A><BR>
<A
href="http://www.halongcanfoodco.vnn.vn/" target=_blank>HạLong
Canned Food Stock orporation</A><BR>
<A
href="http://www.saxco.com.vn/" target=_blank>C ty công nghiep và
xây dung Sài G̣n </A><BR>
<A href="http://www.tanmaipaper.com.vn/"
target=_blank>Công ty giay Tân Mai</A> <BR>
<A
href="http://www.micco.com.vn/" target=_blank>Công ty Hoá chat
Mau</A><BR><A href="http://www.donasand.com.vn/" target=_blank>Công
ty khai thác cát Đong Nai</A> <BR>
<A
href="http://www.dapcauglass.com.vn/" target=_blank>Công ty kính Đáp
Cau</A><BR>
<A href="http://www.sonhaiphong.com.vn/"
target=_blank>Công ty Son Hai Pḥng </A><BR>
<A
href="http://www.vieta.com.vn/" target=_blank>Công ty thuong mai
Viet á </A><BR>
<A href="http://www.vietstone.com.vn/"
target=_blank>Cty CN dá xây dung Viet Nam </A><BR>
<A
href="http://www.dongagroup.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Đông
Á </A><BR><A href="http://www.hanshinvn.com/" target=_blank>Công ty
TNHH Han Sinh</A><BR>
<A href="http://www.sannam.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Sannam</A><BR>
<A
href="http://www.leban.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Thuong
mai Lê Ban</A><BR>
<A href="http://www.vinapco.com.vn/"
target=_blank>Công ty xang dau Hàng không</A> <BR>
<A
href="http://www.ngphuongcjb.com/" target=_blank>Công ty Nguyên
Phuong thiet bi y te</A><BR>
<A href="http://www.home.vnn.vn/ckda"
target=_blank>Công ty Đông Anh co khi<BR></A>
<A
href="http://www.abgvn.com/" target=_blank>Hiep Hoi thuong mai
úc</A><BR><A href="http://www.abgvn.com/" target=_blank>Hiep
Hoi</A><A href="http://www.bbgv.com/" target=_blank> doanh nghiep
Anh quoc</A><BR><A href="http://www.abgvn.com/" target=_blank>Hiep
Hoi</A><A href="http://www.abgvn.org/" target=_blank> thuong mai
Châu âu</A><BR><A href="http://www.abgvn.com/" target=_blank>Hiep
Hoi</A><A href="http://www.dapcauglass.com.vn/" target=_blank> doanh
nghiep Pháp tai Viet nam</A><BR>
<A href="http://www.abgvn.com/"
target=_blank>Hiep Hoi</A><A href="http://www.abg_vietnam.org/"
target=_blank> thuong mai Đuc</A><BR>
<A href="http://www.abgvn.com/"
target=_blank>Hiep Hoi</A><A href="http://www.khbav.com/"
target=_blank> thuong gia Hong Kông</A><BR>
<A
href="http://www.abgvn.com/" target=_blank>Hiep Hoi</A><A
href="http://www.tdc.org.hk/" target=_blank> phát trien thuong mai
HongKông</A><BR><A href="http://www.abgvn.com/" target=_blank>Hiep
Hoi</A><A href="http://www.sbghcmc.com/" target=_blank> doanh nghiep
Singapo</A><BR><A href="http://www.usembaassy.com/" target=_blank>TT
dich vu thông tin Hoa Ki</A><BR>
<A href="http://www.regus.com/"
target=_blank>TT Regus Viet Nam</A><BR>
<A
href="http://www.quoctuangarment.com/" target=_blank>XN may, xuat
khau Quoc Tuan</A> <BR>
<A href="http://www.canon-vn.com/"
target=_blank>Mua ban linh kien may anh Canon</A> <BR>
<A
href="http://www.thienchi.com/" target=_blank>Hoa chat chong
tham</A> <BR>
<A href="http://www.thaonguyenvn.com/"
target=_blank>Cung cap kinh va khung nhom</A> <BR>
<A
href="http://www.detech-ip.com/" target=_blank>Detech &amp;
Associater company</A> <BR>
<A href="http://www.tamviet.com.vn/"
target=_blank>C ty Tu van TM- DV Tâm Viet</A>
<A
href="http://basao.com.vn/" target=_blank><BR></A>
<A
href="http://www.cosogiadinh.com/" target=_blank>Công ty Gia
Đinh</A><A href="http://basao.com.vn/" target=_blank> </A><BR>
<A
href="http://www.firmenich.com/" target=_blank>Công ty Firmenich
aromatics Pte. LTD </A><BR>
<A href="http://www.quoctuan.com.vn/"
target=_blank>Công ty thêu may Quoc Tuan </A><BR>
<A
href="http://www.handbag.com.vn/" target=_blank>The CatWalk - Túi
xách Viet Nam</A> <BR>
<A href="http://www.triumph.com.vn/"
target=_blank>Triumph Viet Nam </A><BR>
<A
href="http://www.vungtautourist.com.vn/" target=_blank>Công ty Du
lich Tinh Bà ria Vung tàu</A> <BR>
<A
href="http://www.vietnamstamp.com.vn/" target=_blank>Công ty Tem
Viet Nam</A><BR><A href="http://www.acevn.com/" target=_blank>B2B
Marketplace - Vietnam </A><BR>
<A href="http://www.vnet.com.vn/"
target=_blank>Công ty Co phan VNET</A> <BR>
<A
href="http://lienbao.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Thuong mai
Liên Bao </A><BR>
<A href="http://www.cadasa.edu.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Tin hoc Cadasa </A><BR>
<A
href="http://www.triduc.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Trí
Đuc</A> <BR><A href="http://www.lanbinh.com.vn/" target=_blank>Co so
Lan B́nh</A> <BR>
<A href="http://www.hongphuoc.com/"
target=_blank>Doanh Nghiep nuoc mam Hong Phuoc</A><BR>
<A
href="http://www.dtwoodvn.com/"
target=_blank>http://www.dtwoodvn.com/</A><BR>
<A
href="http://www.daihongphat.com/" target=_blank>Gốm Sứ Cao Cấp Đại
Hồng Phát</A><BR>
<A href="http://www.mazda-kia.web1000.com/"
target=_blank>Cty TNHH Tuấn Thành chuyên cung cấp và bảo tŕ các
loại xe Kia &amp; Mazda</A><BR>
<A
href="http://media.vdc.com.vn/trangchungkhoan/" target=_blank>Trang
chứng khoán Việt Nam</A> <BR>
<A href="http://www.bsc.com.vn/"
target=_blank>Công ty chứng khoán BSC</A> <BR>
<A
href="http://www.vietcombank.com.vn/" target=_blank>Công ty chứng
khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS</A> <BR>
<A
href="http://www.kieuhoi.com.vn/">Công ty Cổ phần - FINTEC</A> <BR>
<A href="http://www.vpsc.com.vn/" target=_blank>Công ty dịch vụ
tiết kiệm bưu điện</A> <BR>
<A href="http://www.indovinabank.com.vn/"
target=_blank>The Joint Venture Bank</A> <BR>
<A
href="http://www.fsc.com.vn/" target=_blank>Thị trường chứng khoán
Việt Nam</A> <BR>
<A href="http://www.hcmcstc.org.vn/"
target=_blank>Giao dịch Chứng khoán TP</A><BR>
<A
href="http://www.acbbank.com.vn/" target=_blank>Ngân hàng á Châu
HCM</A> <BR>
<A href="http://www.cathaypcific.com/"
target=_blank>Hăng hàng không ca thay pacific - Vpdd</A><BR>
<A
href="http://www.vietnamair.com.vn/" target=_blank>Việtnam
Airlines</A><BR>
<A href="http://www.laudaair.com.sg/regional/sgn"
target=_blank>Hăng hàng không Lauda - VPĐD</A><BR>
<A
href="http://www.singaporeair.com.vn/" target=_blank>Singapore
Airlines</A><BR>
<A href="http://www.airfrance.com.vn/"
target=_blank>Air France in ViệtNam</A><BR>
<A
href="http://www.anz.com/" target=_blank>Ngân hàng ANZ</A><BR>
<A
href="http://www.vib.com.vn/" target=_blank>Ngân hàng TMCP hàng hải
Việt Nam</A><BR>
<A href="http://www.stanchart.com/"
target=_blank>Ngân hàng Standard Chartered</A><BR>
<A
href="http://www.abc.com.sg/" target=_blank>Ngân hàng Oversea
Chinese-VPĐD</A><BR>
<A href="http://www.asiapacific.nsbc.com/"
target=_blank>Ngân hàng Hong Kông &amp; Thuong Hai</A> <BR>
<A
href="http://www.bsc.com.vn/" target=_blank>Cty Chứng khoán ngân
hàng đầu tư và phát triển Việt Nam</A> <BR>
<A
href="http://www.kphuong.com/" target=_blank>Cty TNHH Kim
Phượng</A><BR>
<A href="http://www.copyshop.com.vn/"
target=_blank>Trading Ricoh photocopiers, spare parts,
consumables</A><BR>
<A href="http://conganhsport.com/"
target=_blank>Công Anh Sport</A><BR>
<A
href="http://www.truongthanh.com/">Indoor &amp; Outdoor Furniture
and Floorings</A><BR>
<A href="http://www.vietnam-export-import.com/"
target=_blank>Xúc tiến thương mại Việt Nam-B2B</A><BR>
<A
href="http://www.bitexvn.com/" target=_blank>Furniture - Handicraft
- Bamboo Vi</A><BR>
<A href="http://www.vytahadicrafts.com/"
target=_blank>Công ty Thương Mại Vynh Tân</A><BR>
<A
href="http://www.sivc.gov.vn/" target=_blank>sivc.gov.vn</A><BR>
<A
href="http://www.bibica.com/" target=_blank>Công ty cổ phần bánh kẹo
Biên Ḥa</A><BR>
<A href="http://www.vietthaiquocte.com/"
target=_blank>Việt Thái Quốc Tế</A><BR>
<A
href="http://www.dnrattan.com/" target=_blank>DNRATTAN Co., Ltd is a
rattan manufacturer and exporter </A><BR>
<A
href="http://www.matbao.com/" target=_blank>Cty Mat Bao</A><BR>
<A
href="http://www.vietnamemarketplace.com/" target=_blank>B2B -
BusinessDubai Network</A><BR>
<A
href="http://www34.brinkster.com/doanxsktbd" target=_blank>Chi đoàn
công ty SXKT - DV B́nh Dương<BR></A>
<A
href="http://www.chongthamfosta.com/" target=_blank>FOSTA sản phẩm
chống thấm hàng đầu</A><BR>
<A href="http://www.efintec.com/"
target=_blank>Công ty Efintec</A><BR>
<A
href="http://www.microstar.com.vn/" target=_blank>Cty TNHH Sao
Kim</A><BR><A href="http://www.efintec.com/" target=_blank>Công ty
Efintec</A><BR>
<A href="http://www.saigonctt.com/"
target=_blank>Saigon CTT<BR></A>
<A href="http://www.titanvn.com/"
target=_blank>TITAN CORP<BR></A>
<A href="http://www.hsp.com.vn/"
target=_blank>Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Pḥng<BR></A>
<A
href="http://avnet.com.vn/" target=_blank>Trung tâm Đào tạo Công
nghệ AVNET<BR></A>
<A href="http://www.vnforge.com/"
target=_blank>VNForge<BR></A>
<A href="http://aptech-vietnam.com/"
target=_blank>Aptech-vietnam</A><BR>
<A
href="http://www.izabacninh.gov.vn/" target=_blank>Ban quản lư các
khu Công nghiệp Bắc Ninh<BR></A>
<A href="http://www.cdcvietnam.com/"
target=_blank>CDC Viet Nam</A> <BR>
<A
href="http://members.tripodasia.com/" target=_blank>Công ty Cơ khí
An Giang<BR></A><A href="http://minhviet.com.vn/" target=_blank>Công
ty Cổ phần Minh Việt<BR></A>
<A href="http://http/:www.hailienco.com"
target=_blank>Công ty Hải Liên</A> <BR>
<A
href="http://www.hoanghuy.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Hoàng
Huy<BR></A><A href="http://www.thms.com.vn/" target=_blank>Công ty
TNHH Kỹ thuật và Tin học THMS<BR></A>
<A
href="http://www.mekogas.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Thương
mại Mekong<BR></A>
<A href="http://minhhoa.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH Thư&shy;ơng mại Minh Hoà</A><BR>
<A
href="http://cokhi.dk3.com/" target=_blank>Doanh nghiep co khi Luu
Hong<BR></A><A href="http://www.hameco.com.vn/" target=_blank>Giới
thiệu Công ty Cơ khí Hà nội - Hanoi Mechanical Company -
HAMECO<BR></A>
<A href="http://www.technimexvn.com/"
target=_blank>Kinh doanh xuất nhập khẩu các thiết bị thí nghiệm và
cn, tài liệu Khoa học Kỹ thuật<BR></A>
<A
href="http://www.van-maybom.com/" target=_blank>Van và máy
bơm<BR></A>
<A href="http://members.tripodasia.com/"
target=_blank>Công ty Cơ khí An Giang<BR></A>
<A
href="http://minhviet.com.vn/" target=_blank>Công ty Cổ phần Minh
Việt<BR></A>
<A href="http://http/:www.hailienco.com"
target=_blank>Công ty Hải Liên<BR></A>
<A
href="http://www.hoanghuy.com.vn/" target=_blank>Công ty TNHH Hoàng
Huy</A> <BR>
<A href="http://www.phuriengrubber.com/"
target=_blank>Công ty cao su Phú Riềng<BR></A>
<A
href="http://www.haanh.com/" target=_blank>Công ty thương mại Hà
Anh<BR></A><A href="http://www.cucphuongco.com/" target=_blank>Công
ty TNHH Cúc Phương<BR></A>
<A href="http://www.hvt.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH sản xuất và Thương mại HVT<BR></A>
<A
href="http://www.tsg.com.vn/" target=_blank>Công ty Việt Tiến Tung
Shing</A><BR><A href="http://www.ec21.com/" target=_blank>CTY DECAL
THẢO NHÂN<BR></A>
<A href="http://wwwrfd.gov.vn/"
target=_blank>Danang roofing stock company - Danatol<BR></A>
<A
href="http://maitangvanphuoc.netfirms.com/" target=_blank>Dịch vụ
mai táng Vạn Phước<BR></A>
<A href="http://haonhien.co-ltd.com/"
target=_blank>Hạo Nhiên Co. Ltd<BR></A>
<A
href="http://www.ec21.com/" target=_blank>CTY DECAL THẢO
NHÂN<BR></A><A href="http://www.rfd.gov.vn/" target=_blank>Cục tần
số vô tuyến điện - T cục Bưu điện<BR></A>
<A
href="http://maitangvanphuoc.netfirms.com/" target=_blank>Dịch vụ
mai táng Vạn Phước</A><BR>
<A href="http://haonhien.co-ltd.com/"
target=_blank>Hạo Nhiên Co. Ltd<BR></A>
<A
href="http://www.huyminh.com/" target=_blank>Huy Minh Office
Services and Supplies<BR></A>
<A href="http://www.phudinh.com/"
target=_blank>Sơn tĩnh điện Phú Định<BR></A>
<A
href="http://www.xuankien.com.vn/" target=_blank>Xí nghiệp tư doanh
Xuân Kiên<BR></A>
<A href="http://www.phuriengrubber.com/"
target=_blank>Công ty cao su Phú Riềng<BR></A>
<A
href="http://www.haanh.com/" target=_blank>Công ty thương mại Hà
Anh<BR></A><A href="http://www.cucphuongco.com/" target=_blank>Công
ty TNHH Cúc Phương<BR></A>
<A href="http://www.hvt.com.vn/"
target=_blank>Công ty TNHH sản xuất và Thương mại HV </A>
<A
href="http://www.tsg.com.vn/" target=_blank>Công ty Việt Tiến
Shing</A> <BR>
<A href="http://www.its-vietnam.com/"
target=_blank>Công Ty Thiết Bị Khoa Học ITS Vietna </A>
<A
href="http://www.thuanthanhjsc.com/" target=_blank>Côn cổ phần Thuận
Thành</A><BR><A href="http://www.phuchungtoy.com/" target=_blank>Đồ
chơi giáo dục bậc tiểu học và mẫu giáo<BR></A>
<O:P><A
href="http://www.monsanto.com/" target=_blank>Công
tymonsanto.com</A><BR>
<A href="http://www.petrovietnam.com.vn/"
target=_blank>Tổng công ty dầu khí Việt Nam<BR></A>
<A
href="http://www.hanoiproperty.com/" target=_blank>Hanoi Property
Agency</A><BR>
<A href="http://www.vietnamtradeinfo.com/"
target=_blank>Vietnam Largest Trade Site </A><BR>
<A
href="http://www.duphat.com/" target=_blank>Du Phat Co.,Ltd
</A><BR><A href="http://www.holcim.com.vn/" target=_blank>Cty Holcim
- xi măng sao mai</A> <BR>
<A href="http://www.xaydungnn.dk3.com/"
target=_blank>Tư vấn xây dựng - xaydungnn.dk3.com</A> <BR>
<A
href="http://www.matbao.com/" target=_blank>Công ty Mắt
Báo</A>[/dohtml]
Hosted for free by zIFBoards