View Full Version: Trượt ....

Tuphuong > .:: Flash vui ::. > Trượt ....


Title: Trượt ....


tuphuong - July 7, 2005 12:08 PM (GMT)
[dohtml]<p align="center"><object codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0 height=300 width=450 border=2 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><param name="movie" value="http://niem3.tripod.com/truotpatin.swf">
</embed>
</object></p>[/dohtml]

dùng các phím trên bàn phím để điều khiển nhe ....
Hosted for free by zIFBoards